Державний реєстратор

Згідно п. 53 Порядку про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року № 1127. Для державної реєстрації права власності та інших речових прав на земельну ділянку, права власності на об’єкт нерухомого майна, реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства. Що діяло на момент їх виникнення, у зв’язку із втратою, пошкодженням чи псуванням відповідного державного акта на право власності чи постійного користування земельною ділянкою, свідоцтва про право власності на нерухоме майно використовуються відомості з Державного земельного кадастру або Реєстру прав власності на нерухоме майно, який є архівною складовою частиною Державного реєстру прав, та паперовий носій інформації (реєстрові книги, реєстраційні справи, ведення яких здійснювали підприємства бюро технічної інвентаризації).

         У разі наявності заявника копії примірника втраченого, пошкодженого чи зіпсованого державного акта, свідоцтва про право власності на нерухоме майно подається також відповідна копія.

         Зазначена державна реєстрація прав проводиться виключно за умови встановлення державним реєстратором наявності зареєстрованих речових прав на підставі таких документів у Державному земельному кадастрі чи в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, або на паперових носіях інформації (в реєстрових книгах, реєстраційних справах, ведення яких здійснювали підприємства бюро технічної інвентаризації), з обов’язковим зазначенням у Державному реєстрі прав відомостей про втрату, пошкодження чи зіпсування відповідного документа.

Відповідно до ч.2 ст. 34 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від сплати адміністративного збору за державну реєстрацію прав на нерухоме майно звільняються:

$11.     фізичні та юридичні особи – під час проведення державної реєстрації прав, які виникли та оформленні до проведення державної реєстрації прав у порядку, визначеному цим Законом;

$12.     громадяни, віднесені до категорії 1 та 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

$13.     громадяни, віднесені до категорії 3 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, за безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років;

$14.     громадяни, віднесені до категорії 4 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що вони станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали в зоні гарантованого добровільного відселення – не менше чотирьох років;

$15.     інваліди Великої Вітчизняної війни, особи із числа учасників антитерористичної операції, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи.

$16.     Інваліди І та ІІ груп;

$17.     Національний банк України;

$18.     органи державної влади, органи місцевого самоврядування;

$19.     інші особи за рішенням сільської, селищної, міської ради, виконавчий орган якої здійснює функції суб’єкта державної реєстрації прав.

У разі якщо державна реєстрація права власності або інших речових прав, відмінних від права власності, проводиться у строки менші, ніж передбачені ст. 19 Закону, вищевказані особи, не звільняються від сплати адміністративного збору.

Вимоги щодо оформлення документів, що подаються для державної реєстрації передбачені ч.1 ст.15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб . фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». Так, відповідно до чинного законодавства документи, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань повинні відповідати наступним вимогам:

$1-         документи мають бути викладені державною мовою та додатково, за бажанням заявника, - іншою мовою (крім заяви про державну реєстрацію);

$1-         текст документів має бути написаний розбірливо (машинодруком або від руки друкованим літерами);

$1-         документи не повинні містити підчищення або дописки, закреслені слова та інші виправлення, не обумовлені в них, орфографічні та арифметичні помилки, заповнюватися олівцем, а також містити пошкодження, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

$1-         документи в електронній формі мають бути оформлені згідно з вимогами, визначеними законодавством;

$1-         заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена;

$1-         рішення уповноваженого органу управління юридичної особи повинно бути оформлено з дотриманням вимог, встановлених законом, та відповідати законодавству;

$1-         рішення про припинення юридичної особи має містити відомості про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог;

$1-         установчий документ юридичної особи. Положення, регламент, список суддів постійно діючого третейського суду, статут (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи. Договір (декларація) про створення сімейного фермерського господарства повинен містити відомості, передбачені законодавством, та відповідати законодавству;

$1-         установчий документ викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками, уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів загальними зборами, крім випадків заснування юридичної особи). Справжність підписів на установчому документі нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом;

$1-         установчі документи банків, інших юридичних осіб, які згідно із законом підлягають погодженню (реєстрації) відповідно Національним банком України, іншими державними органами, подаються з відміткою про їх погодження відповідним органом;

$1-         внесення змін до установчого документа юридичної особи, положення, регламенту, списку суддів постійно діючого третейського суду, статуту (положення) громадського формування, що не має статусу юридичної особи, оформляється шляхом викладення його в новій редакції;

$1-         передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) та розподільчий баланс (у разі поділу або виділу) юридичної особи повинні відповідати вимогам, встановленим законом. Справжність підписів на передавальному акті та розподільчому балансі юридичної особи нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом;

$1-         документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостителя) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами;

$1-         документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку;

$1-         зображення та опис символіки повинні бути оформленні з дотриманням вимог, встановлених законом та відповідати законодавству;

$1-         у разі, якщо оригінали документів, необхідних для державної реєстрації, відповідно до законодавства залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що їх видають, заявник подає копії документів, оформленні такими органами відповідно до законодавства.

Слід зазначити, що невідповідність документів, які подаються для державної реєстрації вищевказаним вимогам, має наслідком зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Щоб на новозбудований об’єкт нерухомого майна виникло право власності його необхідно зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Для здійснення державної реєстрації права власності на майно, що знаходиться в Черкаській області можна звернутися до будь-якого державного реєстратора чи нотаріуса Черкаської області.

         Для реєстрації необхідно подати такі документи:

$11.     документ, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта (не вимагається у разі, коли реєстрація такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі документів);

$12.     технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна;

$13.     документ, що підтверджує присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси (не вимагається у разі, коли державна реєстрація права власності проводиться на індивідуальний (садибний) житловий будинок, садовий, дачний будинок, збудований на земельній ділянці, право власності на яку зареєстровано в Державному реєстрі прав. У такому разі заявник в поданій заяві обов'язково зазначає відомості про кадастровий номер відповідної земельної ділянки).

Якщо майно набувається у спільну часткову власність – подається письмова заява або договір співвласників про розподіл часток у спільній власності на новозбудований об’єкт нерухомого майна.

Якщо будівництво майна здійснювалось у результаті спільної діяльності подається договір про спільну діяльність або договір простого товариства.

           Відповідно до статті 1 Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», роботодавцем є юридична особа (підприємство, установа, організація) або фізична особа – підприємець, яка в межах трудових відносин використовує працю фізичних осіб.

         Роботодавці мають право об’єднуватись в організації роботодавців, вільно вступати до таких організацій та виходити з них, брати участь в їх діяльності на умовах та в порядку, визначених їх статутами.

читати далі

Ви тут: Home Державний реєстратор