МОНАСТИРИЩЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Про громадську раду при районній державній адміністрації 

   Відповідно до статті 6,  статті 41  Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», протоколу установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства для утворення громадської ради  при    райдержадміністрації від 08.02.2011:

1.Утворити  громадську раду при районній державній адміністрації (далі – громадська рада) у складі згідно з додатком .

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження  райдержадміністрації від 18.05.2010 № 120 «Про громадську раду при районній державній адміністрації».

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних обов'язків та сектор з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадкістю апарату райдержадмінітрації. 

 

Голова

державної адміністрації                                                                                                          М.І.Гончаров

                                                

м. Монастирище

5 квітня 2011 року

№ 67 

 

                                                                                                                               Додаток

                                                                                                                               до розпорядження

                                                                                                                               райдержадміністрації

                                                                                                                               від 5 квітня 2011 року  

                                                                                                                               №67

 

Вложения:
Скачать этот файл (sklad.doc)Завантажити[Склад громадської ради при районній державній адміністрації ]

 

Положення

ПОГОДЖУЮ                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Перший заступник голови                                                               Рішення громадської ради 

Монастирищенської районної                                                       від 17.03.2011 року,

державної адміністрації                                                                  протокол №1 від "05" квітня 2011 р.

_____________П.В.Крак

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду при
Монастирищенської районній державній адміністрації

 

   1. Громадська рада при Монастирищенської районній державній адміністрації (далі - громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним у відповідності Постанови КМУ № 996 від 03.11.2010р. для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики. 

   2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням і власним Регламентом. Положення про громадську раду погоджується з головою Монастирищенської районної державної адміністрації та схвалюється на її засіданні. 

   3. Основними завданнями громадської ради є:
   – створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
   – здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади;
   – сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

   4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:
    4.1. Готує та подає Монастирищенської районній державній адміністрації пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;
      4.2. Готує та подає Монастирищенської районній державній адміністрації пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;
   4.3. Подає Монастирищенської районній державній адміністрації обов'язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері, удосконалення роботи органу;
    4.4. Проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;
    4.5. Здійснює громадський контроль за врахуванням  Монастирищенської районною державною адміністрацією пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;
      4.6. Інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Монастирищенської районної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб;
      4.7. Збирає, узагальнює та подає Монастирищенської районній державній адміністрації інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;
   4.8. Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;
      4.9. Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

   5. Громадська рада має право:
     5.1. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);
    5.2. Залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
      5.3. Організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;
   5.4. Отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;
   5.5. Отримувати від органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю. Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган.
   6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі - інститути громадянського суспільства). 

   7. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.
   Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.
   Строк повноважень складу громадської ради - два роки.
   До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.
   Членство в громадській раді є індивідуальни

  8. Для формування складу громадської ради орган утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.
   Якщо при органі вже утворена громадська рада, то не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради. До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства та Монастирищенської районної державної адміністрації. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів Монастирищенська районна державна адміністрація в обов'язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.
   Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.
   До заяви додаються:
   – рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);
   – біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;
   – копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;
   – інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.
   За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що Монастирищенська районна державна адміністрація повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.
   Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія.
   Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради Монастирищенська районна державна адміністрація оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

   9. Монастирищенська районна державна адміністрація затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

   10. Членство в громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:
   – систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);
   – повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;
   – скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;
   – неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;
   – подання членом громадської ради відповідної заяви.

   11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.
   Голова громадської ради має заступника, який обирається з числа членів ради шляхом рейтингового голосування. 
   Головою громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу Монастирищенської районної державної адміністрації.
   Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді, а також у разі висловлення вотуму недовіри, підтриманому не менш як двома третинами кількісного складу громадської ради. Висловлення вотуму недовіри можуть ініціювати не менш як третина кількісного складу громадської ради або керівництво Монастирищенської районної державної адміністраціі.

   12. Голова громадської ради:
   – організовує діяльність громадської ради;
   – скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
   – підписує документи від імені громадської ради;
   – представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
   – може брати участь у засіданнях колегії Монастирищенської районної державної адміністраціі.

  13. Функції секретаря громадської ради може виконувати член громадської ради або працівник структурного підрозділу по зв'язках з громадськістю Монастирищенської районної державної адміністраціі, який не є членом громадської ради.

   14. Для забезпечення проведення поточної роботи громадська рада утворює робочі органи: Президію, постійні та тимчасові комісії, експертні групи. Порядок створення робочих органів громадської ради та їх повноваження визначаються Регламентом.

   15. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

  16. Порядок скликання та проведення засідань громадської ради, а також порядок прийняття рішень визначається Регламентом.
   Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими для розгляду Монастирищенською районною державною адміністрацією.
   Рішення Монастирищенської районної державної адміністраціі, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Монастирищенської районної державної адміністрації та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

   17. Громадська рада інформує Монастирищенську районну державну адміністрацію та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально створеній рубриці "Громадська рада" на офіційному веб-сайті  Монастирищенської районної державної адміністрації та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

   18. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює Монастирищенська районна державна адміністрація.

   19. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

Регламент


                                                                    СХВАЛЕНО 

                                                                    на засіданні громадської

                                                                    ради при Монастирищенській районній

                                                                    державній адміністрації

                                                                    Протокол від 17.03.2011 р.

                                                                    №__1_____

                                                                    Голова громадської ради

                                                                    _____________ Належита А.С.

                                                                          (підпис)     (ініціали, прізвище)

 

РЕГЛАМЕНТ


громадської ради при Монастирищенській державній адміністрації

1. Загальні положення 

 1.1. Цей регламент регулює організаційні та процедурні питання діяльності громадської ради при Монастирищенській райдержадміністрації (далі - громадська рада) та її робочих органів.

   1.2. Робота громадської ради та її робочих органів є відкритою і гласною. Висвітлення діяльності громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому законодавством. 

  1.3. Діяльність громадської ради здійснюється шляхом: 

 • проведення  засідань громадської ради, які можуть бути черговими або позачерговими;
 • роботи членів громадської ради в постійних комітетах;
 • отримання інформації, що стосується діяльності громадської ради або її комітетів від підприємств, установ, організацій, що розташовані або діють на території Монастирищенського району;
 • розгляду на засіданнях громадської ради та її робочих органів актуальних питань, що виникають або впливають на розвиток Монастирищенського  району і потребують залучення громадськості для їх вирішення;
 • звернення за результатами діяльності громадської ради та комітетів до органу виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів для вирішення порушених питань;
 • прийняття участі в опрацюванні і проведенні громадської експертизи нормативно-правових актів, у тому числі антикорупційної експертизи, перегляду регуляторних актів, для чого при громадській раді створюються комітети за напрямками діяльності;
 • звернення за результатами проведення експертизи до органу виконавчої влади, місцевого самоврядування з метою врахування позиції громадськості при розробленні, обговоренні та прийнятті проектів нормативно-правових актів;
 • здійснення контролю в межах законодавства за розглядом та врахуванням пропозицій посадовими особами райдержадміністрації по рішенням громадської ради або зверненням комітетів;
 • участі визначених представників громадської ради в засіданнях колегії Монастирищенської райдержадміністрації (далі - держадміністрації) та утворених нею робочих групах, комісіях, консультативно-дорадчих органах тощо;
 • діяльності голови громадської ради (далі – голова) відповідно до функцій та повноважень, визначених в Положенні про громадську раду та цьому Регламенті;
 • діяльності комітетів громадської ради (далі – комітетів) відповідно до функцій та повноважень, визначених у цьому Регламенті;
 • представлення інтересів громадськості в формуванні та реалізації державної політики на території Монастирищенського району будь-яким способом, не забороненим законодавством;
 • взаємодії громадської ради з громадською радою  Монастирищенської  райдержадміністрації;
 • співпраці громадської ради з іншими громадськими організаціями та професійними асоціаціями, а також з їх радами та експертами;
 • взаємодії з засобами масової інформації;
 • розміщення інформації про роботу громадської ради на сайті держадміністрації з метою систематичного інформування громадськості про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання. 

 2.Планування роботи  

   2.1. Робота громадської ради ведеться за річними планами, які затверджуються громадською радою на її засіданні. 

  2.2. Формування плану роботи громадської ради здійснюється головою спільно із секретарем на основі пропозицій, поданих від комітетів. 

  2.3. Річні плани роботи громадської ради можуть доповнюватися протягом року з ініціативи комітетів. Всі зміни до плану роботи приймаються на засіданні громадської ради та оприлюднюються. 

 2.4. Планування роботи громадської ради з проведення громадської експертизи діяльності держадміністрації та її структурних підрозділів, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, участі в проведенні держадміністрацією консультацій з громадськістю у формі публічного громадського обговорення здійснюється з урахуванням вимог відповідних постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України. 

 2.5. План роботи громадської ради передбачає такі види заходів: 

 • чергові засідання громадської ради;
 • засідання комітетів;
 • проведення громадської експертизи діяльності райдержадміністрації;
 • проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно - правових актів;
 • організація заходів у межах проведення райдержадміністрацією консультацій із громадськістю;
 • інші заходи в межах повноважень громадської ради. 

 2.6. План роботи громадської ради на наступний рік ухвалюється на її засіданні не пізніше ніж за тиждень до закінчення поточного року. У разі створення громадської ради після початку року, річний план роботи громадської ради на поточний рік ухвалюється протягом місяця з моменту обрання голови, секретаря та голів комітетів. 

 2.7. Члени громадської ради через утворені комітети подають голові свої пропозиції для включення до плану роботи громадської ради. 

 2.8. Річні плани роботи громадської ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та надсилаються секретарем громадської ради електронною поштою (або в інший спосіб) кожному членові громадської ради.  

3.   Порядок підготовки та проведення засідань громадської ради  

 3.1. Основною формою роботи громадської ради є засідання, які проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.

 Позачергові засідання громадської ради скликаються з ініціативи однієї третини загального складу її членів. 

 3.2. Чергові засідання громадської ради скликаються головою, а в разі його відсутності заступником. З цією метою голова узгоджує з представником райдержадміністрації дату, час і місце проведення засідання громадської ради, формує проект порядку денного. 

Секретар громадської ради інформує членів громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати проведення засідання. 

Повідомлення про проведення засідання громадської ради розміщується на офіційному веб-сайті держадміністрації. 

 3.3. Позачергові засідання громадської ради із зазначенням порядку денного скликаються в обов’язковому порядку головою на вимогу не менш ніж однієї третини загального складу членів громадської ради. 

Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються голові громадської ради. 

Позачергове засідання громадської ради скликається (проводиться) не пізніше ніж у десятиденний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту. 

Інформація про скликання позачергового засідання доводиться до членів ради та громадськості в порядку визначеному цим регламентом як для чергових засідань. 

 3.4. Засідання громадської ради проводяться відкрито. 

На запрошення голови в засіданнях громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами громадської ради, без права голосу. 

Представник райдержадміністрації має право брати участь у всіх засіданнях громадської ради без спеціального запрошення. 

 3.5. Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів. 

Перед початком засідання секретар громадської ради проводить письмову реєстрацію учасників. 

 3.6. На початку засідання громадської ради затверджується порядок денний, проект якого пропонується головою. 

 Проект порядку денного, що пропонується головою, формується відповідно до плану роботи громадської ради та на основі пропозицій від членів громадської ради та комітетів. 

 3.7. По кожному з розглянутих питань порядку денного засідання громадська рада має ухвалити рішення. 

При прийнятті рішення, до нього членами громадської ради можуть бути висловлені зауваження та пропозиції. У разі підтримання іншими членами громадської ради висловлених зауважень та пропозицій, рішення приймається за основу за умови подальшого врахування в робочому порядку цих зауважень і пропозицій для прийняття рішення в цілому. 

Проекти рішень громадської ради готуються головою, або головами комітетів громадської ради. Всі проекти рішень мають бути подані не пізніше ніж за 2 дні до засідання громадської ради. 

Усі проекти рішень, що надійшли до голови громадської ради, мають бути доведені до відома кожного члена громадської ради шляхом розсилання електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за день до початку засідання громадської ради. 

 3.8. Головує на засіданні громадської ради голова, або за його дорученням заступник. 

 3.9. Під час виступів на засіданнях громадської ради встановлюються такі обмеження часу: 

 • доповідь з питань порядку денного – до 15 хв.;
 • співдоповіді – до 10 хв. кожна;
 • обговорення доповіді – до 30 хв.;
 • виступ в обговоренні – до 5 хв.;
 • повторний виступ – до 1 хв.;
 • запитання чи відповідь на запитання – до 1 хв. 

 3.10.Рішення громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні або за його дорученням заступником голови чи секретарем, якщо перед початком голосування не прийнято іншого рішення громадської ради (обрання лічильної комісії, тощо). 

В окремих випадках громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення. 

У разі проведення таємного голосування на засіданні громадської ради обов’язково обирається лічильна комісія. 

Рішення громадської ради підписуються головою та секретарем.

  3.11. Під час проведення засідання секретар громадської ради веде та складає протокол. 

 3.12. Протокол засідання має містити: 

 • місце, дату та час проведення засідання;
 • порядок денний;
 • повний список присутніх осіб (у вигляді додатку листа реєстрації);
 • питання, які були поставлені на голосування;
 • прийняті рішення;
 • кількісні підсумки голосування з кожного питання. 

Протокол оформлюється у двох примірниках, один з яких знаходиться для використання в роботі у голови, другий примірник  зберігається у секретаря громадської ради. 

 4. Керівні органи громадської ради  

 4.1.Керівництво громадською радою здійснюється її головою, а в разі його відсутності першим заступником голови, які обираються згідно Положення. Голова громадської ради та його перший заступник мають право звертатися від імені громадської ради до підприємств, установ організацій та представляти громадську раду. Право підпису від імені громадської ради надано голові, а також в період його відсутності, першому заступнику. 

 4.2.Для координації та забезпечення діяльності громадської ради обирається  два заступники голови та секретар громадської ради. 

Заступники забезпечують виконання закріплених за ними напрямів роботи ради та відповідних комітетів. 

 4.3. Якщо голова, його заступник, секретар, голова комітету громадської ради достроково складає свої повноваження або припиняє повноваження члена громадської ради, новий голова, його заступник, секретар або голова комітету громадської ради обирається на черговому засіданні громадської ради. Заміна члена громадської ради, в разі складання його повноважень, відбувається з урахуванням рейтингового голосування установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства по обранню громадської ради Монастирищенської райдержадміністрації. 

 4.7. Отримання будь-якої інформації комітетами через відповідні запити здійснюється ними після погодження таких дій з головою.  

5. Організація роботи з документами  

 5.1. Діловодство за заявами, зверненнями, пропозиціями громадян, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, проектами нормативно-правових актів, що надходять на експертизу, тощо (далі - документами) покладається на секретаря Громадської ради. 

 5.2. Усі документи приймаються та реєструються секретарем громадської ради у відповідному журналі в день надходження. Документи, подані на особистому прийомі голові громадської ради, главам комітетів або членам громадської ради також підлягають реєстрації в журналі. 

 5.3. На вимогу громадянина, який подав особисто документ до громадської ради, або представника підприємства, установи, організації, після його реєстрації, на першому аркуші копії проставляється дата та вхідний номер звернення. Така копія повертається до особи, яка подала звернення. 

 5.4. Зареєстровані заяви, звернення, висновки, пропозиції (далі - документи) подаються до секретаря. Він визначає термін їх розгляду та проект резолюції голови громадської ради або особи, яка виконує його обов’язки із пропозицією щодо безпосереднього виконавця. Виходячи із змісту документу, голова надає відповідні доручення головам комітетів шляхом надання на виконання до комітету, або певному члену ради документа із резолюцією. 

Термін розгляду та опрацювання документа визначається з урахуванням достатності часу на якісне його опрацювання, необхідності проведення додаткових заходів для його вивчення, терміновості вирішення того чи іншого питання, терміновості розгляду питання на засіданні громадської ради, тощо. 

 5.5. З урахуванням змісту документа, документ може бути розписаний для його опрацювання та надання відповіді на декілька комітетів (членів ради). У такому випадку головою визначається комітет, який буде головним виконавцем документу. Інші комітети надають допомогу у межах своєї компетенції в його опрацюванні та підготовці відповіді або висновків. Форма участі комітетів в опрацюванні такого документа визначається головами комітетів в робочому порядку. 

 5.6. У разі отримання документа від громадян, підприємств, установ, організацій на ім’я голови комітету, то такий документ після реєстрації у секретаря надається на виконання безпосередньо до відповідного комітету. У такому випадку голова комітету інформує голову громадської ради про надходження документа і його зміст.

 Голова комітету, у разі необхідності, або за дорученням голови, залучає інші комітети для опрацювання документу. 

 5.7. В залежності від змісту документа, комітет готує відповідь, висновок або проект рішення, який виноситься на розгляд громадської ради. У разі, якщо член громадської ради, що входить до складу цього комітету не згоден з проектом відповіді, висновку або рішення, він може висловити свою окрему думку, що залучається до проекту та в подальшому зберігається у секретаря. 

 5.8. Комітетом на бланку громадської ради, за підписом заступника голови громадської ради відповідного напрямку, надаються відповіді, готуються звернення та висновки (за погодженням з головою) у разі, якщо: документ надійшов безпосередньо на ім’я голови комітету, якщо порушені питання відносяться виключно до компетенції цього комітету. 

В інших випадках, відповіді або рішення готуються від імені громадської ради на бланку громадської ради за підписом голови громадської ради або його заступником. 

 5.9. Відповіді, висновки або рішення громадської ради (комітетів) подаються на реєстрацію до секретаря. 

 5.10. Уся вихідна документація виготовляється в двох примірниках (дозволяється виготовлення копії з оригіналу), один з яких підшивається у справу вихідної документації та зберігається разом із вхідними документами у секретаря. 

 5.11. Секретар громадської ради за потребою надсилає поштою відповідь, висновок адресату. 

 5.12. З метою забезпечення своєчасного виконання документів, які надходять до громадської ради, опрацьовуються в комітетах, а також доручень голови, секретарем здійснюється контроль виконання документів (доручень) у порядку, установленому цим регламентом.

  5.13. Секретар громадської ради за три дні до спливу терміну виконання документа нагадує безпосередньому виконавцю про необхідність вчасного його опрацювання. 

 5.14. У разі наявності поважних причин або об’єктивних чинників, які не дозволяють виконати документ вчасно, на прохання голови комітету голова громадської ради може продовжити терміни виконання документу.

 5.15. Секретар повідомляє голову про порушення термінів виконання документів та звітує раз на півроку на засіданні громадської ради про виконавчу дисципліну.

Вы здесь: Home Громадська Рада